Vedtægter

Vedtægter for foreningen ”FULTONS VENNER”

1) Foreningens navn og hjemsted
”FULTONS VENNER” er en landsforening med hjemsted i 5610 Assens.

2) Formål
Foreningens formål er at støtte skonnerten Fulton af Marstal, dels som museumsskib ved at yde bidrag til arbejdet med skibets bevaring og restaurering, dels som ungdomsskib ved at yde bidrag til alsidigt pædagogisk arbejde om bord.

Foreningens medlemmer gives mulighed for nærmere kontakt med skonnerten og med det arbejde, der foregår i forbindelse hermed.

Foreningen kan samarbejde med andre foreninger, sammenslutninger og enkeltpersoner, der inden for de nævnte områder har beslægtede formål.

3) Medlemmer
Som medlemmer kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, firmaer, foreninger, og lignende, der ønsker at støtte foreningens formål.

Der findes følgende kategorier af medlemskab:
Ordinære medlemmer
Æresmedlemmer

4) Regnskab og revision
Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges på den ordinære generalforsamling. Revisoren har adgang til enhver oplysning, som revisoren finder af betydning for udførelsen af sin opgave. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

5) Kontingent
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

6) Bestyrelsens opgaver og sammensætning
Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Medlemmerne vælges for 2 år af gangen. Genvalg kan finde sted.  På den årlige generalforsamling vælges 2 suppleanter.

Bestyrelses konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

For at sikre kontakten mellem skonnerten Fulton og foreningen udpeges af den korresponderende reder en person, der kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Hvis der ikke er personsammenfald mellem direktøren for Fulton fonden og den til enhver tid værende chefskipper på skonnerten Fulton, kan chefskipperen deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Over forhandlingerne på bestyrelsens møder føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden eller i hans forfald af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån, dog af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen inkl. formanden eller næstformanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens, eller i hans fravær den fungerende formands stemme udslaget.

7) Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i maj måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev, e-mail eller ved annoncering på vores hjemmeside og Facebook.

På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
  5. Valg af 2 suppleanter.
  6. Valg af revisor
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj. Vedtagelse kræver simpelt stemmeflertal, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil kræves 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem, der ikke er i restance til foreningen. Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til at stemme for sig på generalforsamlingen.

8) Ekstraordinær generalforsamling 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og der skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest 6 uger efter begæring er indgivet, dog således at månederne juni, juli og august ikke medregnes. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

9) Elis Petersens legat
Foreningen har på generalforsamlingen den 25. maj 1997 oprettet legatet ”Elis Petersens legat” Legatet har ingen formue og de midler som uddeles efter de nedenfor anførte regler, uddeles af foreningens egen formue.

Uddeling af legatportioner kan ske til såvel nuværende unge med særlige behov eller problemstillinger, og unge der har brug for en hjælpende hånd, og som har tilknytning til skonnerten Fulton.

Uddeling til en legatnyder sker efter indstilling fra skonnerten Fulton, den korresponderende reder eller chefskipperen, med en redegørelse for det ansøgte legats formål og anvendelse.

Legatet uddeles i portioner på højst 5.000,- kr. årligt, og den samlede uddeling af legatet kan ikke udgøre mere end 10 % af foreningens formue årligt.

Uddeling af legater tilkommer bestyrelsen i henhold til de i § 6 anførte bestemmelser.

Ophævelse eller ændring af nærværende bestemmelser for legatet, kan alene ske efter de i § 10 anførte betingelser for foreningens opløsning.

10) Opløsning
Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer.

Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 2 måneder efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

Ved foreningens opløsning tilgår dens midler Fulton Fonden eller tilsvarende formål efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.

Assens, den 25/5–2014